Voor particulieren

Fiscale planning

Zelf zoeken

Voor professionals

Lees dit ook:

Algemene voorwaarden

Weet waar u voor tekent

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 'ERFRECHT JURIST'

 DE ONDERNEMING

 1. Erfrecht Jurist is een juridische adviespraktijk gespecialiseerd in het erfrecht en verricht tevens fiscale afhandeling, boedelafhandeling en executeurschap inzake nalatenschappen.
 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten –waaronder aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten- op grond waarvan Erfrecht Jurist werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 2. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van Erfrecht Jurist is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van Erfrecht Jurist beperkt tot drie maal het in rekening gebrachte en ontvangen honorarium exclusief BTW, in het desbetreffende jaar in rekening gebracht voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht, tot een maximun van € 15.000,-.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Erfrecht Jurist vervalt, indien de opdrachtgever Erfrecht Jurist niet aansprakelijk heeft gesteld binnen zes maanden na de dag waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Erfrecht Jurist tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 4. Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht inschakeling van derden wenselijk is, zal Erfrecht Jurist de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever. Erfrecht Jurist is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele fouten en/of tekortkomingen van derden. Erfrecht Jurist is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Is Erfrecht Jurist op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht om vertrouwelijke informatie mede te delen en kan Erfrecht Jurist zich niet op enig verschoningsrecht beroepen, dan is Erfrecht Jurist niet verplicht tot de hieruit voortvloeiende schade.

DECLARATIE

 1. Tenzij een vaste prijs voor een opdracht is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend op basis van uurtarief, BTW, kantoorkosten en reiskosten.
  Erfrecht Jurist is gerechtigd om zowel bij aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Verrekening vindt plaats met de tussentijdse- of einddeclaratie.
  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand. Opdrachtgever wordt √©√©nmaal kosteloos herinnerd aan zijn betalingsverplichting. Aan volgende betalingsverzoeken zijn kosten verbonden. Na verstrijken van een herinneringstermijn van 14 dagen is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ter hoogte van een percentage van het (restant-)factuurbedrag zoals genoemd in het door de overheid vastgestelde "Besluit vergoeding voor wettelijke incassokosten", met een minimum van € 40,00.
  Betaling door opdrachtgever strekt eerst tot betaling van kosten, dan tot betaling van rente en ten slotte tot voldoening van de hoofdsom.
  Erfrecht Jurist heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten tot opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARCHIEF

 1. Gedurende een periode van zeven jaar na het afsluiten van een opdracht zal het betreffende dossier in het archief van Erfrecht Jurist worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de daarin zich bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de rechtsverhouding tussen Erfrecht Jurist en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.