Voor particulieren

Fiscale planning

Zelf zoeken

Voor professionals

Lees dit ook:

Algemene voorwaarden/Privacywetgeving

Weet waar u voor tekent

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 'ERFRECHT JURIST'

 DE ONDERNEMING

 1. Erfrecht Jurist is een juridische adviespraktijk gespecialiseerd in het erfrecht en verricht tevens fiscale afhandeling, boedelafhandeling en executeurschap inzake nalatenschappen.
 2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten –waaronder aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten- op grond waarvan Erfrecht Jurist werkzaamheden voor opdrachtgever verricht.
 2. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere aansprakelijkheid van Erfrecht Jurist is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt krachtens bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid van Erfrecht Jurist beperkt tot drie maal het in rekening gebrachte en ontvangen honorarium exclusief BTW, in het desbetreffende jaar in rekening gebracht voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht, tot een maximun van € 15.000,-.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Erfrecht Jurist vervalt, indien de opdrachtgever Erfrecht Jurist niet aansprakelijk heeft gesteld binnen zes maanden na de dag waarop opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 3. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Erfrecht Jurist tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.
 4. Indien voor een juiste uitvoering van de opdracht inschakeling van derden wenselijk is, zal Erfrecht Jurist de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever. Erfrecht Jurist is echter niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele fouten en/of tekortkomingen van derden. Erfrecht Jurist is gerechtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Is Erfrecht Jurist op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht om vertrouwelijke informatie mede te delen en kan Erfrecht Jurist zich niet op enig verschoningsrecht beroepen, dan is Erfrecht Jurist niet verplicht tot de hieruit voortvloeiende schade.

DECLARATIE

 1. Tenzij een vaste prijs voor een opdracht is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend op basis van uurtarief, BTW indien de wet daartoe verplicht, en voorzover opdrachtgever meer dan gemiddeld veroorzaakt: kantoorkosten en reiskosten. Er wordt maandelijks gefactureerd.
  Erfrecht Jurist is gerechtigd om zowel bij aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van opdrachtgever te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Verrekening vindt plaats met de tussentijdse- of einddeclaratie.
  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
  Opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
  De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
  Opdrachtgever wordt éénmaal kosteloos herinnerd aan zijn betalingsverplichting. Aan volgende betalingsverzoeken zijn kosten verbonden. Na verstrijken van een herinneringstermijn van 14 dagen is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ter hoogte van een percentage van het (restant-)factuurbedrag zoals genoemd in het door de overheid vastgestelde “Besluit vergoeding voor
  wettelijke incassokosten”, met een minimum van € 40,00.
  Betaling door opdrachtgever strekt eerst tot betaling van kosten, dan tot betaling van rente en ten slotte tot voldoening van de hoofdsom.
  Indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is Erfrecht Jurist gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Erfrecht Jurist uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  Erfrecht Jurist heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten tot opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARCHIEF

 1. Gedurende een periode van zeven jaar na het afsluiten van een opdracht zal het betreffende dossier in het archief van Erfrecht Jurist worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de daarin zich bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de rechtsverhouding tussen Erfrecht Jurist en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 

PRIVACYWETGEVING

PRIVACYVERKLARING ERFRECHT JURIST

Dit is de privacyverklaring van Erfrecht Jurist (hierna: “EJ” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten, relatie, leveranciers, wederpartij en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

CONTACTGEGEVENS:

https:/www.erfrechtjurist.nl

Bezoekadres: Wakkerendijk 58, Eemnes

Postadres: Postbus 1369, 1400 BJ Bussum

Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer 32113156

Telefoon: 035 6789889

mr. E.M. Postma-Kanters is de functionaris gegevensbescherming van Erfrecht Jurist. Zij is te bereiken via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 035  678 08 89 e-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

EJ is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

DOSSIERGEGEVENS

Indien u een opdracht aan EJ verstrekt, verwerken wij persoonsgegevens die u en de andere partijen in uw zaak aan EJ verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw burgerservicenummer.

FACTURERINGSGEGEVENS

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die EJ verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Indien u contact met ons opneemt via een contactformulier op onze website, per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

ANALYSE WEBSITEBEZOEKERS

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

DOSSIERGEGEVENS 

EJ gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om het dossier te behandelen, dus voor het uitvoeren van een overeenkomst. Indien er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens de behandeling van uw opdracht informeren wij u, bij het vragen om afgifte van die gegevens, wat de reden daarvan is, en kunt u dan beslissen of u daarin toestemt en die gegevens verstrekt.  Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van EJ, omdat wij onze diensten niet kunnen uitvoeren zonder die specifieke persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier. U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken.

FACTURERINGSGEGEVENS

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

CONTACTGEGEVENS

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden inzake bestaande opdrachten en nieuwe opdrachten.

ANALYSE WEBSITEBEZOEKERS

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DOSSIERGEGEVENS

Wij bewaren dossiers, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende zeven jaar nadat het dossier gesloten is, in sommige gevallen in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien EJ van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren.

ADMINISTRATIEGEGEVENS

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

ANALYSE WEBSITEBEZOEKERS

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een (digitaal) dossier en kunnen voorkomen in e-mails die EJ verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan EJ heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de EJ de financiële administratie verricht. Met deze partijen heeft EJ een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Mocht er sprake zijn van een voor u te voeren gerechtelijke procedure, dan zullen uw persoonsgegevens aan de gerechtelijke instantie worden verstrekt. Uw gegevens worden door de gerechtelijke instanties vertrouwelijk behandeld. Dit gebeurt uitsluitend in overleg met u.

Indien er derden bij uw dossier betrokken zijn, zoals deskundigen of externe adviseurs, dan zullen uw persoonsgegevens alleen nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven aan deze derden worden verstrekt.  

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de belastingdienst in het kader van een onderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT-provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a) Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

b) Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

c) Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

d) In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

e) Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met EJ op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen. Wij nodigen u daarom uit deze privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft.

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op deze site, gaat u akkoord met het gebruik hiervan.